សហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមហ៊ុន Long Term Development និង Smile Cambodia

Pigeon លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការថែទាំទារកដែលត្រូវការដបសម្រាប់ការថែទាំ។ តាមរយៈការបរិច្ចាគដបថែទាំនេះដល់ Smile Cambodia ក្រុមហ៊ុនអាចបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការជួយអ្នកដែលត្រូវការជំនួយ និងធ្វើឱ្យមានផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានដល់ពួកគេ។ នៅពេលដែល Pigeon មើលឃើញពីបញ្ហាប្រឈម និងការលំបាកដែលប្រឈមមុខសម្រាប់ទារកដែលមានបបូរមាត់ឆែប និងក្រអូមមាត់ ឬការខូចទ្រង់ទ្រាយផ្សេងទៀត។ ដបថែទាំនេះ អាចជាធនធានដ៏មានតម្លៃសម្រាប់គ្រួសារទាំងនេះ ព្រោះពួកគេអាចជួយធានាថាកូនរបស់ពួកគេកំពុងទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីលូតលាស់ និងអភិវឌ្ឍន៍ យកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាបបូរមាត់ឆែប និងក្រអូមមាត់ និងការខូចទ្រង់ទ្រាយផ្សេងៗ ហើយអាចលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃឱ្យគាំទ្រការងាររបស់ Smile Cambodia ផងដែរ។ នៅខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ Pigeon Cambodia បានបរិច្ចាគដបថែទាំ Pigeon ដល់ Smile Cambodia ជាសម្ភារៈសម្រាប់ទារកឆែប និងក្រអូមមាត់។

ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យដូចគ្នាជាមួយនឹង Pigeon នៃការចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ និងការគាំទ្រដល់ទារកផងនោះ Smile Cambodia ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០២ ជា Operation Smile Cambodia ក្រោមការគាំទ្រដោយប្រតិបត្តិការ Smile International USA។ គោលបំណងចម្បងរបស់វាគឺដើម្បីផ្តល់ការវះកាត់កែបបូរមាត់ឆែប និងក្រអូមមាត់ដោយឥតគិតថ្លៃដល់កុមារ និងកាត់បន្ថយការកើតឡើងនៃបបូរមាត់ឆែប និងក្រអូមមាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ នៅខែកុម្ភៈ
ឆ្នាំ២០១៥ សកម្មភាពនៃ Operation Smile Cambodia បានបញ្ឈប់។ Smile Cambodia ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ជាអង្គការសប្បុរសធម៌ឯករាជ្យដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយឥឡូវនេះជាផ្នែកមួយនៃសម្ព័ន្ធភាព Smile Asia។ Smile Cambodia បន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើតការយល់ដឹង និងផ្តល់ជំនួយផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តដោយឥតគិតថ្លៃដល់សហគមន៍បបូរមាត់ឆែប និងក្រអូមមាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងអ្នកដែលមានខូចទ្រង់ទ្រាយផ្សេងទៀត រួមទាំង microtia រលាកដុំសាច់ និង polysyndactyly។

តាមរយៈការធ្វើបែបនេះ ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ Pigeon ចំពោះសហគមន៍គឺផ្តល់ការផ្គត់ផ្គង់សំខាន់ៗដល់គ្រួសារដែលមានកូនដែលមានបបូរមាត់ឆែប និងក្រអូមមាត់ ឬការខូចទ្រង់ទ្រាយផ្សេងទៀត៊ ដបសម្រាប់ការថែទាំនេះ អាចជាធនធានដ៏មានតម្លៃសម្រាប់គ្រួសារទាំងអស់នេះ ព្រោះពួកគេអាចជួយធានាថាកូនរបស់ពួកគេទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមដែលពួកគេត្រូវការ ដើម្បីលូតលាស់ និងអភិវឌ្ឍន៍។ Pigeon Cambodia ក៏គាំទ្រការងាររបស់ Smile Cambodia ក្នុងការផ្តល់ការថែទាំ
សុខភាព និងជំនួយផ្លូវចិត្តដល់កុមារដែលមានការខូចទ្រង់ទ្រាយ ផងដែរ។ ការបរិច្ចាគដបថែទាំនេះអាចជួយរំដោះធនធានដែល Smile Cambodia អាចប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មសំខាន់ៗផ្សេងទៀត ដូចជាការវះកាត់ និងការប្រឹក្សាជាដើម។ បន្ថែមពីលើនេះ Pigeon Cambodia ការបរិច្ចាគដបថែទាំអាចផ្សព្វផ្សាយការបរិច្ចាគនេះជាសាធារណៈ។ ចែករំលែកព័ត៌មាននៃការបរិច្ចាគរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក បណ្តាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងនៅតាមវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ធ្វើទីផ្សារផ្សេងៗទៀត។ នេះនឹងជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការងាររបស់ Smile Cambodia និងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកចំពោះទំនួលខុសត្រូវសង្គម។

Share: