ដបបញ្ចុកបបរ ចំណុះ​ 240ml

$ 3.80

ទារកចាប់ពី6ខែឡើងត្រូវការអាហារូបត្ថម្ភបន្ថែម​ ដូចជាទឹកផ្លែឈើ បបរ ស៊ុប​ ដើម្បីជាភាពងាយស្រួល សំរាប់អ្នកម៉ាក់សូមធ្វើការជ្រើសរើសដបសំរាប់បញ្ចុកបបរ ដែលសាកសមសំរាប់ទារករៀនញាំអាហារូបត្ថម្ភដោយខ្លួនឯង គ្រាន់តែធ្វើការច្របាច់លើដបក៏អាចញាំអាហារបានយ៉ាងងាយស្រួល​។

សម្រាប់ការផ្តល់អាហារទន់ដល់ទារកដែឡទើបរៀនញ៉ាំអាហារ

  • ជួយដល់ការរៀនញ៉ាំអាហារដោយប្រើស្លាបព្រា
  • មិនចំណាយពេលច្រើនក្នុងការបញ្ចុក អាហារទារក
  • សាកសមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាមួយស៊ុប ឬអាហារទន់ៗ

របៀបសម្លាប់មេរោគ៖

  • អាចធ្វើទៅបានតាមរយះការស្រុះ ចំហុយ ឬ ការសម្លាប់មេរោគ តាមបែបគីមី

ត្រូវប្រាកដថាសម្លាប់មេរោគមុនពេលប្រើប្រាស់

Part Material Heat Resistance
Bottle, Spoon, Cap and Inner Lid Polypropylene 120°C
Cleaning Brush (Brush) Nylon
Cleaning Brush (Shaft) Steel

Precaution:
Keep away from flame. Keep all components not in use out of reach of children. Do not clean with abrasive cleaning agents. Before first use, be sure to clean and place in boiling water for 5 minutes to ensure hygiene. Always use this product with adult supervision. Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay. Always check temperature of food before feeding.