ឧបករណ៍ធ្វើអាហារសម្រប់ទារក​

$ 24.80

ឧបករណ៍ធ្វើអាហារសម្រប់ទារកដោយខ្លួនឯង មានជាប្រភេទ កិន ច្របាច់​ បុក និងកិនឲ្យល្អិត ប្រើបានសម្រាប់ទារកចាប់ពី 6 ខែឡើង ឧបករណ៍ធ្វើអាហារសម្រប់ទារក ៦ មុខក្នុង ១ ឈុត ផ្តល់ភាព ងាយស្រួលក្នុងការចម្អិន

ឧបករណ៍ធ្វើអាហារអោយទារកក្នុងការជួយអ្នកម្តាយ រៀបចំអាហារអោយទារក។ ឧបករណ៍ធ្វើអាហាររបស់ទារក របស់ភិជិន ផ្តល់ភាពងាយស្រួល នៅពេលលោកអ្នកចង់ កិន ច្រោះ ឬច្របាច់នូវអាហារ មួយចំនួនសម្រាប់ទារកតូចៗ របស់លោកអ្នក។

របៀបប្រើប្រាស់៖

  • នៅក្នុង​ឈុតឧបករណ៍ធ្វើអាហារមានមុខងារខុសៗ គ្នាទៅតាមប្រភេទនីមួយៗ

របៀបលាងសម្អាតឧបករណ៍ធ្វើអាហារ៖

  • មុនពេលការប្រើប្រាស់លើកដំបូង៖ លាងឧបករណ៍នីមួយៗដាច់ដោយឡែក ពីគ្នាដោយប្រើទឹកលាងសម្អាតរបស់ភិជិន ត្រូវលាងសម្អាតភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់លួច

របៀបសម្លាប់មេរោគ៖

  • ស្រុះ
  • ចំហុយ
  • សម្លាប់មេរោគតាមបែបគីមី​៖ អាចធ្វើបានចំពោះគ្រប់ ឧបករណ៍ទាំងអស់លើកលែងតែតម្រងច្រោះដែលមិនអាចដាក់ក្នុង​ oven ឬ សម្លាប់មេរោគតាមបែបគីម

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖

  • ជៀសវាងការប្រើស្លាបព្រាដែក ព្រោះវាអាចធ្វើឱ្យខូចឧបករណ៍ធ្វើអាហារ
  • មិនណែនាំឲ្យយកឧបករណ៍ធ្វើអាហារទៅរក្សាទុកនៅក្នុងទូរទឹកកកទេ

Get inspired on recipe ideas that you can whip up for your little ones at our resource page: https://pigeon.com.sg/blogs_articles/a-mothers-guide-introducing-solids-to-your-baby/