ជែលដុសធ្មេញ រសជាតិស្រ្តប័ររី 45g

$ 3.50

ជែលដុសធ្មេញបង្កើតឡើងសម្រាប់ទារកនិងកុមារ មានគ្រឿងផ្សំប្រភេទអាហារ ដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់សម្រាប់ទារក ជួយទប់ស្កាត់ធ្មេញពុក និង ជួយដល់អញ្ចាញធ្មេញមានសុខភាពល្អ អាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់អាយុ ១២ខែ ឡើងទៅ​

ថ្នាំដុសធ្មេញប្រភេទជែល បង្កេីតឡើងជាពិសេសសំរាប់កុមារ និង ទារក

  • ជួយទប់ស្កាត់ធ្មេញពុក
  • ជួយអញ្ជាញធ្មេញមានសុខាភាពល្អ

របៀបប្រើប្រាស់៖

  • ដុះសម្អាតធ្មេញយ៉ាងហោចណាស់ ២ ដង ក្នុង ១ ថ្ងៃ

ការដាក់ជែលដុះធ្មេញគួរតែសមស្របនឹងអាយុរបស់កុមារ៖

  • កុមារ ១ ទៅ ៣ ឆ្នាំ៖ ដាក់ជែលប្រមាណប៉ុនគ្រាប់បាយ កុមារ ៣ ឆ្នាំ ឡើង៖ ដាក់ជែលប្រមាណប៉ុនគ្រាប់សណ្តែកបារាំង
Ingredients
Aqua, Malitol, Propylene Glycol, Xylitol, Cellulose Gum, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sodium Fluoride, Sodium Citrate, Glyceryl Caprylate, Citric Acid, Polysorbate 20.